Säännöt

1Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Agrimestarit r.y ja sen kotipaikka on Lapua
2Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää maatalousyrittäjien tuotannollista ja taloudellista osaamista, edistää heidän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Erityiskohderyhmänä ovat nuoret, alle 41-vuotiaat maatalouden- sekä maatalouden liitännäiselinkeinoyrittäjät sekä maa- ja metsätalousalan opiskelijat. Yllä olevan lisäksi: yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää maaseudun neuvontapalveluja tuottavien neuvontaorganisaatioiden sekä yksityisten neuvojien tuotannollista ja taloudellista osaamista sekä välittää tietoa uusista menetelmistä ja yrityksen talouteen vaikuttavista tekijöistä. Neuvonta sisältää mm. taloudellisten laskelmien ja suunnitelmien laatimista, maatilayrityksen johtamista, vuosittaisten suunnitelmien laadintaa sekä maatalouden energiatuotannon uusien mahdollisuuksien edistämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan alaa koskeviin poliittisiin päätöksiin tekemällä aloitteita, esityksiä ja antamalla lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, kilpailuja, neuvontatilaisuuksia, koulutusta kotimaassa ja ulkomailla sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä maataloutta palvelevien rahoitustahojen, alan jalostusteollisuuden, tavarantoimittajien, neuvontajärjestöjen ja poliittisten edunvalvontajärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja
6Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa kunakin vuonna. Ensimmäisen hallituksen erovuoroiset päätetään arpomalla. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös etäosallistumalla, hyödyntäen sähköisiä etäkokoontumisvälineitä (mm. puhelinkokous, nettikokous).
7Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi myös antaa nimetylle henkilölle nimenkirjoitusoikeuden
8Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle
9Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai muulla yhteisesti sovittavalla sähköisellä menettelytavalla.
11Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä mahdollisesti maksettavat palkkiot. 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/ tilintarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa sekä päätetään heille maksettavista palkkioista. 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen vuosikokousta. 
12Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.